فیلم The Founder

تلاش اگر یادگیری باشد از هر راه و منبعی میتوان یاد گرفت . همه ی سعی خود را کرده ام که در زندگی شخصی یادگیری بخش جدا ناپذیر آن باشد . یکی از منابعی که تلاش میکنم از آن یادگیری داشته باشم فیلم است . چند وقت پیش به پیشنهاد یکی از دوستان فیلم The […]